Polish (Poland)English (United Kingdom)
Nagrobki galanteria wazony krzy?e Kamieniarstwo budowlane obs?uga importu z chin
Kamienne - tablice, szyldy informacyjne, wizytowniki Tablice pami?tkowe grawerowane w granicie kontakt
liternictwo kontakt kontakt

Kupujemy nagrobek, pomnik.

Ka?dy z nas na jakim? etapie swojego ?ycia b?dzie musia? stan?? przed bolesnym faktem utraty kogo? bliskiego. Nie sposb si? na to przygotowa?. A jeszcze trudniej pogodzi? si? ze ?mierci? bliskich. Wybr nagrobka jest skomplikowan? spraw?. Cz?sto rwnie? jest zwi?zany z silnymi emocjami.

To przecie? ostatnia rzecz, ktra b?dzie nam przypomina? o naszym zmar?ym przez d?ugie lata. Dlatego bardzo wa?ne jest dla klienta aby odpowiednio przygotowa? si? do wizyty w zak?adzie kamieniarskim. Dzi?ki temu wsp?praca b?dzie przebiega?a bez problemw.

Sprbujmy prze?ledzi? drog? jak? musimy przej?? aby zakupi? nagrobek.

1. Dokumenty.

Nagrobek mo?e zamwi? jedynie osoba ktra jest w?a?cicielem (dysponentem) grobowca.

W przypadku du?ych cmentarzy powinno si? wype?ni? pe?nomocnictwo dla zak?adu kamieniarskiego na wykonanie robt w naszym imieniu. O to czy kamieniarz b?dzie potrzebowa? takiego dokumentu do postawienia pomnika trzeba zapyta? przy okazji naszej wizyty w kancelarii cmentarza. Najcz??ciej znajdziemy tam rwnie? odpowiednie druki.

2. Bud?et.

Kiedy ju? za?atwili?my wszelkie formalno?ci zwi?zane z grobowcem czeka nas wybr naszego nagrobka. Podstawowym kryterium naszego wyboru zawsze b?dzie nasz bud?et. Przedzia? cenowy jaki mamy do dyspozycji jest kolosalny co daje nam mo?liwo?? wyboru produktu w wielu mo?liwych p?kach cenowych.

Najta?sze z jasnych granitw krajowych to wydatek rz?du 4000 - 5500 z?.

Na pomnik z importowanego granitu kolorowego (czerwone, niebieskie, zielone, br?zowe, z?te, szare) trzeba przygotowa? od 7500 do nawet 18 000 z?.

Ponad 8000 z? zap?acimy za nagrobki z ciemnego granitu.

Istnieje rwnie? przedzia? cenowy dotycz?cy pomnikw wykonywanych wg. indywidualnego projektu. W tym jednak przypadku rozpi?to?? cen jest niemal nieograniczona a wp?ywa na ni? wiele czynnikw. Trzeba si? jednak liczy? z wydatkiem od kilkunastu do nawet kilkudziesi?ciu tysi?cy z?otych.

Podane ceny s? bardzo orientacyjne i mog? si? r?ni? w zale?no?ci od grubo?ci p?yt, wymiarw oraz stopnia skomplikowania elementw naszego pomnika.

3. Kamie?.

To najtrudniejszy i najbardziej stresuj?cy etap przy wyborze pomnika. R?norodno?? kamienia na naszym rynku przyprawi? o zawrt g?owy ju? niejednego klienta. Dodatkowo dooko?a w?asno?ci r?nych rodzai kamienia naros?o tyle mitw, ?e trudno jest komukolwiek podej?? do tej sprawy obiektywnie.

Pierwszym i najbardziej myl?cym mitem jest, wykonywanie nagrobkw z marmuru. W naszym klimacie praktycznie nie stosuje si? marmuru jako budulca dla nagrobkw. Dzieje si? tak dlatego i? jest to ska?a wapienna o charakterze zasadowym przez co w kontakcie wod? i mrozem bardzo szybko ulega erozji. Po dziesi?ciu latach w naszym klimacie nagrobek b?dzie w op?akanym stanie.W naszym kraju pomniki najcz??ciej wykonuje si? z granitu ktry bez wzgl?du na pochodzenie jest surowcem bardzo trwa?ym. Czasem te? stosuje si? piaskowiec ktry przy odpowiedniej (i niestety pracoch?onnej) piel?gnacji b?dzie wdzi?cznym materia?em do naszych celw.

Inny mit dotyczy kamienia pochodz?cego z Chin. Wielu kamieniarzy posiada w ofercie nagrobki Chi?skie ktre pomimo z?ej opinii niejednokrotnie przebijaj? jako?ciowo krajowe czy importowane kamienie. Je?li nie sta? nas na drogi nagrobek warto zapyta? o ofert? chi?skich nagrobkw ktre by? mo?e zaskocz? nasze oko a na pewno uciesz? kiesze?.

Ktry kamie? jest najmocniejszy? To jest pytanie ktre cz?sto zadajemy w zak?adzie kamieniarskim. Wi?kszo?? dost?pnych na rynku rodzajw granitu ma podobne w?a?ciwo?ci. Czasem zdarza si?, ?e niektre kamienie (zw?aszcza te najtwardsze) mog? p?kn??. Dzieje si? tak w wyniku nag?ej zmiany temperatur. Np. w upalne dni czarny nagrobek mo?e osi?gn?? temperatur? 80 stopni a w niektrych przypadkach nawet wi?ksz? i nagle spada deszcz tak powstaje p?kni?cia w kamieniu .

Wielu klientw wymaga zapewnie?, ?e jego zakup b?dzie wieczny. Tak te? b?dzie, pod warunkiem, ?e grobowiec (fundament) na ktrym posadowimy nasz pomnik wytrzyma prb? czasu. W praktyce ?aden kamieniarz nie jest w stanie da? s?owa, ?e jego produkt b?dzie sta? d?u?ej ni? grobowiec na ktrym zosta? posadowiony. Druga strona medalu to fakt i? niewiele znamy nekropolii ktre przetrwa?y nawet 500 lat. Prawd? jest natomiast, ?e teoretycznie ka?dy pomnik z granitu powinien wytrzyma? od kilkudziesi?ciu do nawet kilkuset lat. Oczywi?cie pod warunkiem sta?ej opieki i konserwacji.

Jak wi?c wybra? odpowiedni kamie?. Najprostsz? metod? jest zdanie si? na w?asny gust i do?wiadczenie fachowcw u ktrych zamawiamy us?ug?.

4. Fason wyko?czenie.

Tutaj stajemy przed nast?pnym dylematem. Czy nagrobek ma by? prosty i skromny, a mo?e powinien by? efektowny i niepowtarzalny? Jaka ma by? forma, jakie wyko?czenia? Najlepiej dopasowa? je do naszych indywidualnych preferencji cz?sto te? stanu ducha. Mo?na rwnie? zachowa? w nagrobku charakter lub ostatni? wol? osoby zmar?ej. Fantazyjny, pe?en ozdobnikw kamie? nie b?dzie pasowa? do osoby ktra ca?e ?ycie by?a skromna i pokorna.

Coraz cz??ciej zak?ady kamieniarskie dysponuj? gotowymi wzorami ktre mog? by? pomocne w podj?ciu decyzji. Dodatkowo je?li zdecydujemy si? na nagrobek z wystawy czas oczekiwania na monta? na cmentarzu b?dzie znacznie krtszy - nawet o kilka tygodni. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? w dziale galeria.

Najlepszym sposobem na zaczerpni?cie inspiracji mo?e by? rodzinny spacer po cmentarzu. Musimy pami?ta?, ?e nagrobek jest do?? drog? inwestycj? warto wi?c dok?adnie okre?li? swoje oczekiwania i potrzeby. Oczywi?cie mo?na si? ca?kowicie zda? na do?wiadczenie kamieniarza ale nie ma pewno?ci czy jego gust b?dzie podobny do naszego. Warto zatem zabra? osoby ktre b?d? z razem nami podejmowa?y decyzje co do zakupu i sp?dzi? godzink? lub dwie ogl?daj?c nagrobki w ich naturalnym otoczeniu. Je?li zdecydujemy si? zabra? ze sob? aparat fotograficzny rbmyzdj?cia pomnikom czy ich poszczeglnym elementom. Na pewno przydadz? si? nam w p?niejszym podj?ciu decyzji oraz przyokre?leniunaszych oczekiwa? podczaszamawiania nagrobka.

5. Tablica napisowa

Wielu fachowcw traktuje ten element po macoszemu skupiaj?c si? na wyborze nagrobka a przecie? to tablica jest najwa?niejszym sk?adnikiem naszego pomnika. Po latach kiedy pami?? naszych dzieci nieco zblednie to ona przypomni im gdzie le?y ukochana babcia czy wujek z ktrym chodzi?o si? na ryby, powie kiedy zmarli, ile mieli lat, jak wygl?dali. To na niej piszemy s?owa ostatniego po?egnania, modlitwy. To napiswka jest g?wnym ?wiadectwem pami?ci i to jej zawdzi?czamy to, ?e ta pami?? nie zanika.

Napiswki mo?na podzieli? na kilka rodzajw:

- pojedyncze - wykonane z jednego kawa?ka materia?u o r?nych kszta?tach. Najcz??ciej stosuje si? na nich krzy? piaskowany kuty lub metalowy. Bywa tak?e, i? graweruje si? na nich wizerunki Jezusa lub Matki Bo?ej;

- podwjne - wykonane z dwch kawa?kw odpowiednio ukszta?towanego kamienia. Prawa jest najcz??ciej szersza i wypisuje si? na niej nazwiska zmar?ych. Na lewej - w?skiej zwanej tak?e s?upkiem najcz??ciej umieszcza si? krzy? lub wizerunek;

- pojedyncze z krzy?em - jak podwjna tyle ?e rol? lewej cz??ci (s?upka) odgrywa krzy? z granitu;

- podwjne z krzy?em - jak podwjna tylko z krzy?em po ?rodku. Pozwala to na wykorzystanie obydwu tablic na napisy (wtedy gdy musimy upami?tni? wi?ksz? ilo?? zmar?ych);

- ska?ki - napiswka (lub napiswki) obijane na surowo. Jedna lub dwie p?aszczyzny wypolerowane a boczki specjalnie obite dla uzyskania charakteru naturalnego, niepoddanego obrbce kamienia;

- p?askorze?by i rze?by - kosztowne ale niezwykle efektowne napiswki wykonywane r?cznie przez najlepszych artystw;

- nietypowe - czasem jest to polny kamie? z podwrka babci, czasem napisy na nakrywie (bez tablicy).

6. Napisy

Ka?dy z nas chce aby pami?? o naszych bliskich przetrwa?a jak najd?u?ej. Na nic nam si? zda najtwardszy czy najdro?szy kamie? je?li wraz ze ?le wykonanym napisem zatrze si? ?lad po przodkach.

Obecnie istnieje wiele mo?liwo?ci wykonania napisw. Wszystkie gwarantuj? d?ugotrwa?y efekt pod warunkiem prawid?owego wykonania. Ich cena g?wnie zale?y od nak?adu pracy i ilo?ci zastosowanych materia?w. Ka?dy ze sposobw ma swoje wady i zalety.

Wymienimy najwa?niejsze:

- litery kute - najstarsza znana metoda umieszczania napisw si?gaj?ca wielu tysi?cy lat wstecz. Litery kute r?cznie przez dobrego fachowca zapewni? najtrwalszy z wszystkich efekt a poza tym ich klasyczny sto?kowy kszta?t nadaje dostojnego, antycznego charakteru naszemu nagrobkowi. Najlepsi liternicy s? w stanie wyku? praktycznie ka?dy wzr liter. Niestety ich cena jest dosy? wysoka i waha si? w granicach od kilku do nawet kilkudziesi?ciu z? za jedn? liter? pokryt? 24 karatowymi p?atkami z?ota. Trzeba te? uzbroi? si? w cierpliwo??, gdy? ?mudne wykucie kilkudziesi?ciu liter mo?e zaj?? nawet kilka dni;

- litery piaskowane - ta?sza wersja liter kutych. Wykonywane maszynowo. Charakteryzuj? si? p?askim dnem oraz malowan? powierzchni? . Je?li s? piaskowane na odpowiedni? g??boko??, trwa?o?ci? dorwnaj? literze kutej lecz posiadaj? mniejsz? czytelno??. Liczba wzorw jest ogromna jednak warto zachowa? pow?ci?gliwo?? przy wyborze czcionki pami?taj?c, ?e napisy b?dziemy umieszczali na nagrobku. Ceny wahaj? si? w granicach kilku z?otych za liter? ale prosty napis najcz??ciej jest wkalkulowany w cen? nagrobka;

- litery metalowe - mosi??ne lub ze stali nierdzewnej. Mocowane na tablicy za pomoc? kleju. Aby litera lepiej si? trzyma?a w odpowiednich miejscach wierci si? malutkie otworki pasuj?ce do bolcw w ka?dej literce. Najcz??ciej jest po 2 otwory na liter?. Niestety pomimo znacznej trwa?o?ci tego rodzaju liter s? one bardzo podatne na ataki z?odziei. Ciesz? si? one sporym zainteresowaniem w?rd klientw zamawiaj?cych nagrobki z segmentu drogiego i ekskluzywnego. Nie odstrasza ich nawet fakt, ?e za najta?sze litery trzeba zap?aci? kilkana?cie z? za sztuk? a ceny najdro?szych si?gaj? nawet kilkudziesi?ciu z? za sztuk?.

6. Fotografie, wizerunki, portrety.

Istnieje kilka sposobw umieszczenia portretu naszego zmar?ego na nagrobku.

Najpopularniejsz? metod? jest oczywi?cie fotografia na porcelanie. Kiedy? by?a owalna i wy??cznie w kolorze przybrudzonej sepii.Dzi?do wyboru jest dziesi?tki wzorw i rozmiarw p?ytek porcelanowych doskona?ej jako?ci. Zdj?cie naporcelaniemo?e by? czarno-bia?e, kolorowe lub w sepii. Jest to dosy? estetyczne rozwi?zanie.

Drug? metoda mo?e zrobienie portretu bezpo?rednio w kamieniu.

I tutaj zaczynaj? si? schody. Nie ka?dy artysta wykonuj?cy grawerowane portrety jest na tyle utalentowany aby zrobi? to dobrze. Potrzeba naprawd? wielkiego kunsztu aby wiernie odtworzy? podobie?stwo. Czy kamieniarz ktry stawia nasz pomnikkorzystaz us?ug takiego artysty? Tego nie wiemy. Warto wi?c zapyta? wykonawce o demonstracj?. Powinien nam przedstawi? do obejrzenia jaki? portret wykonany w kamieniu i koniecznie umo?liwi? porwnanie zoryginaln? fotografi? (chyba, ?e mamy do czynienia z portretem osoby co do ktrej wygl?du nie mamy ?adnych w?tpliwo?ci).

Zapami?tajmy. To, ?e portret jest ?adnie wykonany nie zawsze oznacza, ?e b?dzie wiernie oddawa? podobie?stwo. Portrety wykonywane r?cznies?do?? drogie co jest ca?kowicie uzasadnione. Wykonanie takiego dzie?a zajmuje od kilkunastu do kilkudziesi?ciu godzin pracy w ci?g?ym skupieniu.Nasza firma wykonuje fotografie porcelanowe jak i grawerowane . Prowadzimy te? us?ugi liternicze. Zapraszamy do wsp?pracy .

Warto zapami?ta?abyz po?rd wszystkich pozosta?ych fotografiizmar?ego wybra? tak? ktra najbardziej przypominanam osob? ktr? chcemy zapami?ta?. W przypadku porcelany i grawerowania maszynowego warto aby zdj?cie by?o dobrej jako?ci.

Arty?ci, czy graficy potrafi? czyni? cuda ale nie znali i nie widzieli osoby ktr? maj? uwieczni? wi?c nie wymagajmy od nich aby na si?? odm?adzali, czy zmieniali wygl?d osoby ze zdj?cia. O ile zmiana ubrania lub t?a nie nastr?cza trudno?ci to ingerencja w wygl?d twarzy prawie zawsze ko?czy si? niepowodzeniem. Starajmy si? wybra? takie zdj?cie, na ktrym zmar?y wygl?da tak jak chcemy go zapami?ta?. Unikniemy wtedy rozczarowa? i przykrych nieporozumie?. Nale?y pami?ta?, ?e najlepsze efekty daj? fotografie zrobione w profesjonalnych studiach (legitymacyjne, dowodowe itp.)

Zainteresowanych zakupem nagrobka zapraszamy do kontaktu telefoniczny 508 575 620 .Posiadamy ogromny wybr wzorw i kamieni a mi?a i fachowa obs?uga pomo?e dobra? nagrobek do preferencji ka?dego klienta.


Oferujemy nagrobki i pomniki ( Warszawa, Mazowieckie) w ogromnym wyborze:

wzorw, wyko?cze?, kolorw, rozmiarw.

Na oferowane przez nas nagrobki udzielamy pisemnej gwarancji!


Obs?ugujemy cmentarze w Warszawie a tak?e w obr?bie wojewdztwa Mazowieckiego:

  • Cmentarz Brdnowski
  • Cmentarz P?nocny
  • Cmentarz Wlka i inne

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo rwnie? elementy galanterii nagrobnej takie jak:

Wizerunki kute w granicie:

- osb, lub dowolnego motywu - surowe oraz kolorowane.

Litery:

- kute surowe, z?ocone, srebrzone, kryte platyn? na powierzchni granitowej, marmurowej, dowolnej kamiennej.

- mosi??ne

- ze stali nierdzewnej

Tablice napisowe granitowe, kompozytowe w dowolnym rozmiarze oraz formie.


Renowacj? napisw nagrobnych, poprzez uzupe?nienie koloru, podkuwanie.

Wykonujemy kute portrety, wizerunki:

- Jezusa, Matki Boskiej, anio?w, postaci ?wi?tych,

- krzy?y, motyww ro?linnych

- projekty zaproponowane przez klienta.


Ornamenty:

- krzy?y, motyww ro?linnych

- ornamenty nak?adane z br?zu, mosi?dzu,

- ornamenty nak?adane ze stali nierdzewnej

- grawerowanie na kamieniu motyww: Jezusa, Matki Boskiej, anio?w, postaci ?wi?tych,

Pe?na gama ornamentw tak znakomitych ?wiatowych producentw jak:Antaby

- mosi??ne oraz ze stali nierdzewnej

Inne

- Krzy?e, Pasyjki, R?e, Anio?y, Lampiony, Figurki, Ramki oraz wiele wi?cej.

Ponadto wykonujemy:

- renowacje nagrobkw na bezpy?owych maszynach

- prostowanie zapadni?tych pomnikw

- klamrowanie, przykrywanie nagrobkw otwartych z rabatkami - p?ytami granitowymi

- p?askorze?by oraz rze?by na nagrobkach, wolno stoj?ce z katalogu oraz na zlecenie

- figury marmurowe w: granicie, piaskowcu, marmurze

?wiadczymy us?ugi z zakresu:

- rozbirki starych nagrobkw

- przebudowy pieczar - murowania oraz pog??biania mogi?

- utwardzanie nawierzchni wok? nagrobka oraz jej aran?acji:

kostk? Bauma, kostk? granitow? jasn? lub ciemn? w r?nych rozmiarach

p?ytami granitowymi p?omieniowanymi oraz nacinanymi w kostk? ?awkami sk?adanymi,

granitowymi, oraz wed?ug projektu klienta

- renowacji pomnikw lastrykowych

- wymiany tablic napisowych w starych nagrobkach na tablice granitowe

- wszelkie prace zlecone wed?ug projektu klienta

Oferujemy nast?puj?ce wyroby:

- ornamenty

- stopnie i podstopnie

- parapety

- p?yty elewacyjne, ok?adziny ?cienne 2cm i 3cm grubo?ci

- blaty granitowe, blaty marmurowe, blaty kamienne

- blaty sklepowe, blaty barowe, blaty ?azienkowe, blaty kuchenne

- p?ytki chodnikowe, posadzki kamienne

- kraw??niki, kostk? granitow?,

- kolumny

- tralki

- rze?by

- tablice napisowe, tablice informacyjne, tablice okoliczno?ciowe, tablice pami?tkowe

- figury

- p?askorze?by

- rze?by sakralne ( o?tarze)

- nagrobki, pomniki cmentarz BRDNOWSKI

- nagrobki, pomniki cmentarz WLKA ( P?NOCNY )

- nagrobki, pomniki Warszawa

- nagrobki, pomniki Mazowsze

- Liternictwo, kucie, wykuwanie, piaskowanie, grawerowanie cmentarz BRDNOWSKI

- Liternictwo, kucie, wykuwanie, piaskowanie, grawerowanie cmentarz Wlka ( P?NOCNY )

Oferujemy rwnie?:

- wyrb elementw budowlanych wed?ug projektu

- oferta skierowana do firm deweloperskich, budowlano-us?ugowych.

- ekskluzywne szyldy firmowe z granitu, marmuru

- tablice informacyjne - okoliczno?ciowe grawerowane Warszawa

- tablice pami?tkowe Warszawa

- tablice granitowe, marmurowe, z napisem pami?tkowym, wizerunkiem, grafik?, logiem w Warszawie.

OBS?UGUJEMY:

Cmentarz przy Ko?ciele Garnizonowym WP w Warszawie, Cmentarz przyko?cielny parafii rzymskokatolickiej Matki Bo?ego Mi?osierdzia - Ostrobramska Adres ul.Gen. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Tarchominie oraz Cmentarz Ko?cio?a Polsko-Katolickiego w RP adres ul. Mehoffera w Warszawie, Przedwojenny cmentarz ewangelicko-augsburski na Bia?o??ce Adres ul. Kamykowa, rg Juranda ze Spychowa w Warszawie, Cmentarz zabytkowy w Augustwku ul.Ruskowy brd, rg Ma?kowska w Warszawie, Cmentarz przyko?cielny p. ?w. Micha?a Archanio?a przy ul. G??bockiej 119 w Warszawie, Cmentarz osadnikw Niemieckich przy ul. K?py Tarchomi?skiej 1 w Warszawie, Cmentarz Komunalny P?nocny (Wlka W?glowa) przy ul. Kazimierza Wycickiego 34 w Warszawie, Cmentarz Rzymskokatolicki w Wawrzyszewie przy ul. Wlczy?skiej 64 w Warszawie, W?oski Cmentarz Wojskowy w Polsce przy ul. Marymonckiej 40

w Warszawie, Cmentarz Mauzoleum ?o?nierzy Radzieckich przy ul. ?wirki i Wigury 10 w Warszawie, Stary Cmentarz p. ?w. Katarzyny na S?u?ewiu przy ul. Renety 17 w Warszawie, Nowy Cmentarz p. ?w. Katarzyny na S?u?ewiu przy ul. Wa?brzyskiej w Warszawie, Cmentarz Czerniakowski (Sadyba) przy ul Powsi?skiej 44/46; zarz?d przy ul. Czerniakowskiej 2/4 w Warszawie, Cmentarz Kamionkowski przy ul. Grochowskiej 365 w Warszawie, Cmentarz choleryczny w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Rembertowie przy ul. Grzybowej 1 w Warszawie, Cmentarz Symboliczny na Stokach Cytadeli przy ul. Wybrze?e Gda?skie w Warszawie,

Cmentarz Brdzie?ski przy ul. ?w. Wincentego 83 w Warszawie, ?ydowski Cmentarz na Targwku przy ul. ?w. Wincentego 83 Warszawie, Cmentarz Parafialny w Ursusie przy ul. Ry?owej 29 w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Go??bkach przy ul. Bony Rakuszanki w Warszawie, Cmentarz Parafii ?w. Piotra i Paw?a w Pyrach przy ul. Farbia?skiej w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Grabowie przy ul. Poloneza w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Rado?ci ul. Izbicka w Warszawie, Przedwojenny Cmentarz ?ydowski w Rado?ci,Przedwojenny Cmentarz ?ydowski w Aleksandrowie, Cmentarz Rzymskokatolicki w Wawrze, przy ul. Korkowej (dawniej Klasztorna)

Cmentarz Parafialny w Falenicy przy ul. Ks.Szulczyka i Z?otej Jesieni, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Aleksandrowie przy ul. Ks. Szulczyka,

Cmentarz Ofiar Wojny w Wawrze w Warszawie,

Cmentarz-Pomnik w Wawrze przy ul. 27 Grudnia w Warszawie,

Cmentarz Parafialny w Zerzniu przy ul. Cylichowskiej

Cmentarz w Starej Mi?osnej przy ul. Hipotecznej

Cmentarz w Weso?ej,Cmentarz Wilanowski przy ul. Wiertniczej (rg Wilanowskiej) w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3, Cmentarz Wojenny w Powsinie przy ul. Przycz?kowej, Cmentarz Ewangelicko - Augsburski (Lutera?ski) przy ul. Sytej w Warszawie, Cmentarz Parafialny we W?ochach przy ul. Fasolowej 13/15 w Warszawie, Cmentarz parafialny na Ok?ciu przy ul. Leonidasa w Warszawie, Cmentarz Pow?zkowski przy ul. Pow?zkowskiej 1 w Warszawie,Cmentarz ?ydowski (nowy) przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie, Cmentarz Ewangelicko - Augsburski (lutera?ski) przy ul. M?ynarskiej 54/56 w Warszawie, Cmentarz Ewangelicko - Reformowany (kalwi?ski) przy ul. ?ytniej 42/44 w Warszawie, Muzu?ma?ski Cmentarz Kaukaski Przy ul. M?ynarskiej 60 w Warszawie, Muzu?ma?ski Cmentarz Tatarski przy ul. Tatarskiej 8 w Warszawie ,Cmentarz Prawos?awny na Woli przy ul. Wolskiej 138/140 w Warszawie, Cm. przy Ko?ciele ?w. M?czennikw Wawrzy?ca i Stanis?awa, przy ul. Wolskiej 140 w Warszawie , Cmentarz Wolski przy ul. Wolskiej 180/182 w Warszawie, Cmentarz Powsta?cw Warszawy; ul. Wolska174 w Warszawie, Cmentarz p. Starokatolickiej Mariawitw przy ul. Wolskiej 186 w Warszawie, Cmentarz Karaimski przy ul. Redutowej 34 w Warszawie, Cmentarz Pow?zki Wojskowe przy ul. Pow?zkowskiej 43/45 w Warszawie